No image available

متن کامل: پایان نامه ارشد تجارت الکترونیک: نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی و برنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

در رشته فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

عنوان:

تأثیر یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری

استاد راهنما:

دکتر محمد جعفر تارخ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش………………….. 1

1-1 اظهار مسئله…………………. 2

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش………………….. 4

1-3 اهداف………………….. 4

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه مطالعات………………….. 5

2-1 برنامه ریزی منابع سازمانی………………….. 6

2-1-1- مقدمه…………………. 6

2-1-2   تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی………………….. 7

2-1-2-1 سیستم‌های جزیره ای………………….. 7

2-1-2-2 سیستم‌های استخراج اطلاعات………………….. 8

2-1-2-3 سیستم‌های تسهیل کننده………………… 9

2-1-3 ابعاد اثر گذاری ERP در سازمان…………………. 10

2-1-3-1   ERP و فرهنگ سازمانی………………….. 10

2-1-3-2 ERP و فرآیندهای سازمانی………………….. 10

2-1-3-3 ERP و تکنولوژی………………….. 11

2-1-3-4 ERP و تصمیم گیری مدیریت………………….. 11

2-1-4 مزایای سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی………………….. 12

2-1-5 معایب سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی………………….. 14

2-1-6 ارزيابي آمادگي سازمان براي پذيرش سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان……… 15

2-2   یکپارچگی اطلاعات………………….. 18

2-2-1 مقدمه…………………. 18

2-2-2 چالش‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي………………….. 18

2-2-3 اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﮐﻼن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ…… 20

2-3 هوش تجاری………………….. 22

2-3-1 مقدمه…………………. 22

2-3-2 تاريخچه هوشمندي كسب و كار………………… 23

2-3-3 تعاريف هوشمندي كسب و كار………………… 24

2-3-4 نيازهاي هوشمندي كسب وكار………………… 24

2-3-5 ضرورت هوشمندي كسب و كار………………… 25

2-3-6 ﻓﺮآﻳﻨﺪ هوشمندی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر………………… 26

2-3-7 یکپارچگی برنامه های مختلف در زمینه هوشمندی کسب وکار……… 28

2-3-8 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ………………….. 30

2-4 تکنیک های رتبه بندی………………….. 33

2-4-1 الگوي فرايند تحليل سلسله مراتبي ………………… 33

2-4-2 AHP فازی………………….. 34

2-4-3 مدل تصمیم گیری چند هدفه جدید فازی…….. 36

2-4-4 روش فازی TOPSIS………………….

2-5 پیشینه مطالعات………………….. 41

2-5-1 مطالعات داخلی………………….. 41

2-5-2 مطالعات خارجی………………….. 45

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم: روش تحقيق………………….. 48

3-1 مقدمه…………………. 49

3-2 فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی………………….. 51

3-3 مفاهیم و تعاریف فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش واکاوی توسعه ……51

3-4 تعیین نرخ سازگاری در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی……….. 53

3-4-1 اعداد فازي………………….. 54

3-5 تکنیک تاپسیس فازی………………….. 56

3-6-نحوه تعریف پارامترها و توسعه فازی مقیاس ساعتی………… 60

3-7 تعیین مناسب بودن مجموعه‏ی متغیرها در ماتریس همبستگی جهت تحلیل عاملی ………61

3-7-1 پیش‏فرض‏های تحلیل عاملی………………….. 62

3-7-2 مراحل انجام تحلیل عاملی………………….. 63

3-7-3 استخراج عامل‏ها…………………63

3-7-4 استخراج مجموعه‏ی اولیه عامل………………… 64

3-7-5 بهترین عامل‏ها………………… 64

3-8 پایایی و روایی………………….. 66

فصل چهارم: یافته های پژوهش………………….. 68

4-1 مقدمه…………………. 69

4-2   تحلیل فازی………………….. 70

4-2-1- محاسبه اولویت وزن‌ها …………………72

4-2-2 محاسبه سازگاری………………….. 72

4-2-3 تعیین شاخص ومعیارهای مدل…………………. 73

4-3 تجزيه وتحليل عوامل…………………. 79

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات………………….. 84

5-1 نتایج…………………. 85

5-2 پیشنهادات………………….. 89

پیوست………………….. 92

فهرست مراجع…………………. 98

چکیده:

سازمان‌های امروزي در جهت جهاني شدن رقابت می‌کنند كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي منجر شده می باشد. در این بین مطالعه تأثیر وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی در سازمان بر پیاده سازی هوش تجاری مهم می باشد . سؤال اصلی این می باشد که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر طریقه و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر می باشد ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر پیاده سازی هوش تجاری موثر می باشد این تأثیر از چه طریقی و با چه ساز وکاری صورت می‌گیرد؟

برای این مقصود شاخص‌های اصلی شناسايي و با در نظر داشتن ادبيات موضوع دسته بندي شدند. اين دسته بندي به تأييد افراد خبره سازمان رسید و عواملي که مناسب نبودند تصحيح و يا حذف شدند. عوامل موفقیت جهت مطالعه ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آماری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ عوامل موثر برپیاده سازی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﺗﺠﺎري بادرنظر گرفتن پیاده سازی اولیه یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی ومتعاقب آن یک سیستم برنامه ریزی سازمانی ، از 4 ﻣﻌﻴـﺎر و17 زیر معیار ﺗـﺸﻜﻴﻞ گردید. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟـﺪاول ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﺗﻌــﺎﻣﻼت ومیزان واﺑــﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜــﺮدآنها مورد مطالعه قرارگرفت و ماتریس مقایسات زوجی برای شاخص ها و زیر شاخص ها تشکیل گردید.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- اظهار مسأله

سازمان‌های امروزي در جهت جهاني شدن رقابت می‌کنند كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي منجر شده می باشد. بازارهاي رقابت جهاني و سازمان‌ها به يافتن راه حل‌های كاري بهتر با ساختارهاي انعطاف پذير و قابل اطميناني نياز دارند. بسياري از زیر ساختارهای سازماني و تشكيلاتي توسط سیستم‌های اطلاعاتي توانمندتر شده‌اند. با اداره مؤثرتر اين فرايندها مزاياي رقابتي می‌توانند از طريق كاهش هزينه، افزايش توليد و بهبود سرويس دهي مشتريان حاصل شوند. (آقایی، 1390)

هوش تجاري به تکنیک‌های بر پایه كامپيوتر كه در زمینه شناسايي استخراج و تجزيه و تحليل داده هاي تجاري می‌پردازد و با هدف حمايت از تجارت در تصمیم سازي بهتر كمك می‌نماید. بيشترين تأثیر هوش تجاري افزايش كارايي تصميمات در سازمان‌ها می‌باشد ازجمله تعيين گرایش‌های تجاري سازمان، پيش بيني وضعيت بازار و بالا بردن توانايي رقابتي سازمان در بازار (آوررت[1]، 2011) (بازرگانی، 1390) در واقع هوش تجاری شامل طیف بزرگی از فناوری‌ها،ابزارها و فرایندها برای جمع آوری اطلاعات و بهره گیری بهتر از آن‌ها برای رسیدن به تصمیم گیری مناسب در سازمان می باشد. (پاپوویچ[2]، 2012)

هوش تجاری به علت ماهیت هدف گرای خود نیاز به زیر ساخت‌های متعددی دارد و برای شناسایی این زیر ساخت‌ها مدل‌های مختلفی پیشنهاد و اجرا شده‌اند. (صیادی، 1390) بر اساس مطالعات انجام شده بخش عمده ای از این زیر ساخت‌ها به ساختار داده های تولید شده در سازمان و نحوه طبقه بندی نگهداری و میزان ارتباطات و به روز شدن آن‌ها باز می گردد. (پریماراتن[3]، 2011)

یکی از مباحث مهم در پیاده سازی هوش تجاری در سازمان‌ها ارتباط دقیق بخش‌های مختلف سازمان با یکدیگر از طریق یک نظام توانمند انتقال داده می باشد .اگر به سیر تاریخی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌ها توجه کنیم نظاره می گردد که در سه گام این سیستم‌ها به سوی یک سیستم هوشمند تجاری حرکت کرده‌اند در گام اول تنها سیستم‌ها به صورت جزیره ای وجود داشتند در گام بعدی سیستم‌های یکپارچه مدیریتی ظهور یافتند و در نهایت بلوغ سیستم‌ها اطلاعاتی سازمان و یکپارچگی اطلاعات را می‌توان در سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP ها نظاره نمود.در سیستم‌های یاد شده اطلاعات در نهایت یکپارچگی و ارتباط با یکدیگر قرار دارند. (ساروید[4]، 2012)

در سال‌های اخیر در نظر داشتن خرید و پیاده سازی سیستم‌های یکپارچه و همچنین سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی در بین شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی افزایش یافته می باشد و در حال حاضر بر اساس نیاز بازار شرکت‌های تولید کننده نرم افزار در حال ارائه راهکار های کسب و کار هوشمند و هوشمند سازی تجاری به مشتریان هستند.

در این بین تأثیر وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی قبل ازپیاده سازی هوش تجاری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . سؤال اصلی این می باشد که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر طریقه و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر می باشد ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر پیاده سازی هوش تجاری موثر می باشد این تأثیر از چه طریقی و با چه سازوکاری صورت می‌گیرد؟

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش

با در نظر داشتن اهمیت روز افزون تصمیم گیری‌های سریع و مناسب با شرایط برای توسعه و پیشرفت فعالیت‌های سازمان‌های مختلف و جایگاه سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان و راهبرد یکپارچگی اطلاعات در سازمان‌ها برای اخذ تصمیم‌های درست و به موقع مطالعه تأثیر این سیستم‌ها و مؤلفه های تأثیر گذاری آن‌ها در این سیستم‌ها دارای اهمیت بالا و ضرورت می‌باشد .با شناخت دقیق این تأثیر می‌توان راهبرد های مناسبی را برای پیاده سازی هوش تجاری تدوین و اجرا نمود.

1-3 اهداف

1- تبیین تأثیر یکپارچگی اطلاعات در گام‌های پیاده سازی هوش تجاری در سازمان

2- تبیین تأثیر سیستم‌های ERP در گام‌های پیاده سازی هوش تجاری در سازمان

1-4 سؤالات پژوهش

1- یکپارچگی اطلاعاتی چه نقشی در فرایند پیاده سازی هوش تجاری در سازمان دارد ؟

2- تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری در سازمان چیست ؟

تأثیر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری از چه الگویی پیروی می‌نماید ؟

[1] Averett

[2] Popovič

[3] Premaratne

[4] Sarwade

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 117

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان