No image available

فرمت word : پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در سازمانهاي اداري

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه پیام نور مرکز تهران

دانشکده مدیریت و حسابداری

پايان نامه برای دریافت كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرائي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان :

طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در سازمانهاي اداري

(مطالعه موردي بانک ملی ایران)

استاد راهنما :

آقاي دكتر علي ربيعي

استاد مشاور :

آقاي دكتر محمدتقی امینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: ضرورت و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 2

2-1- اظهار مسأله پژوهش ………………………………………………………………………………………  3

3-1- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………..  5

5-1- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………..  6

6-1- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 6

8-1- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………..7

9-1- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………..   8

10-1- تعریف مفاهیم و اصطلاحات خاص ……………………………………………………………   8

فصل دوم: ادبیات موضوع

1-2- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….10

بخش اول: مرور ادبیات موضوع………………………………………………………………………………….11

2-2- مرور ادبیات ساختارسازمانی…………………………………………………………………………….14

3-2- مرور ادبیات فساد………………………………………………………………………………………….33

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش دوم: پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….53

بخش سوم: معرفی بانک ملی ایران …………………………………………………………………………….59

فصل سوم: روش پژوهش

1-3- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..66

2-3- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 66

3-3- دسته­بندی مفهومی …………… …………………………………………………………………………..67

4-3- طراحی پرسش­نامه…………………………………………………………………………………………..69

5-3- مطالعه محتوای پرسش­ها………………………………………………………………………………. 69

6-3- تدوین پرسش­نامه …………… ……………………………………………………………………………76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 80

2-4- جمع بندی و توصیف داده ها ……………………………………………………………………… 80

3-4- مطالعه سئوال های پژوهش …………………………………………………………………………….86

4-4- مطالعه پرسش باز ……………………………………………………………………………………… 109

5-4- آزمون پایایی ………………………………………………………………………………………………113

6-4- مطالعه تاثیر گروه­های مختلف بر پرسش­ها………………………………………………………114

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5- مقدمه……… …………………………………………………………………………………………….. 119

2-5- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………….. 119

3-5- نتایج حاصله از یافته ها و مقایسه آنها با پیشینه پژوهش ………………………………… 120

4-5- جمع بندی پیشنهادات برای بانک ملی ایران ………………………………………………… 129

5-5- جمع بندی کلی و ارائه پیشنهاد برای سازمانهای اداری……………………………………130

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………….133

ضمائم و پیوست ها:

پیوست 7-1 – پرسشنامه پژوهش …………………………………………………………………………. 140

چکیده:

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری از طریق بهبود ساختار سازمانی در سازمان­های دولتی می­باشد و در ادامه کوشش بر ارائه راهکارهایی مناسب جهت کاهش             فساد اداری در بانک ملی ایران دارد. پژوهش حاضر این پرسش را مطالعه می­کند که آیا رسمیت، پیچیدگی و تمرکز بر میزان فساد اداری موثر می باشد.

پس از مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه فساد و ساختار سازمانی در داخل و خارج از کشور و همچنین مذاکره با خبرگان و مدیران بانک ملی ایران، عوامل موثر بر فساد اداري شناسایی و به هفت گروه مفهومی دسته بندی شده­اند. در مرحله بعد با تحقیقات پیمایشی عوامل ساختاری مؤثر بر ساختار سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماري در این پژوهش را كاركنان بانک ملی ایران در سطح ستاد و شعب شهر تهران تشكيل مي‌دهند. روش نمونه‌گيري تحقيق، تصادفي ساده و حجم نمونه آن 246 نفر از كاركنان مي‌باشد.به مقصود تجزيه و تحليل آماري داده‌ها، از آزمون‏هاي مختلف آماري شامل: آزمون میانگین، تحلیل واریانس یکطرفه و پایایی بهره گیری شده می باشد.

يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و بهره گیری مؤثر از تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و در نظر داشتن منابع انسانی در كاهش فساد كاركنان شاغل در بانک ملی ایران مؤثر می باشد.

مقدمه:

به اعتقاد اكثر متفكران ، فساد يك بيماري انكارناپذير در همه حكومت هاست و آغاز اقدامات فسادآميز مربوط به زمان حال نيست بلكه تاريخ آن به قدمت جهان می باشد. از اين رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت می باشد. (ربیعی، 1383، 15) مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان نيز بیانگر این می باشد که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فسادنابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتهاو قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده می باشد. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده می باشد. در طی قرون و اعصار، همواره ارتباط معکوسی بین بهره گیری درست و بجااز قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته می باشد و زمانی که از قدرت به گونه مطلوب بهره گیری می‌گردید، میزان فساد کاهش می‌یافته می باشد. امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی وبالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده می باشد که مبارزه بافساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. بررسى هاى بین المللى نشان مى دهد كه هر اندازه كشورى فاسدتر باشد، كسب و كار در آن دشوارتر می باشد و فعالان اقتصادى با موانع بیشترى روبرو هستند. در این راستا، مطالعه جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال که ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری کدام می باشد، سامان خواهد پیدا نمود.

با در نظر داشتن طبقه بندی تحقیقات، این پژوهش بر اساس هدف، از نوع اکتشافی و توسعه­ای، بر اساس نحوه گردآوری داده ها (روش پژوهش) پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و براساس مکان مطالعه از نوع میدانی می باشد که در جامعه مدیران ارشد و کارشناسان بانك ملي ايران به گردآوری اطلاعات پرداخته می باشد.

يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه عوامل بالا بودن رسمیت، پیچیدگی عمودی وتمرکز زیاد و محیط بیرونی بی ثبات سازمان زمینه ساز بروز فساد اداری می گردد و بهره گیری مؤثر از تکنولوژی روز، بالابودن فرهنگ سازمانی و بالابودن فرهنگ سازمان و در نظر داشتن منابع انسانی در كاهش فساد كاركنان شاغل در بانک ملی ایران مؤثر می باشد.

فصل اول: ضرورت و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

رویکرد اصلی این پژوهش با در نظر داشتن تاثیر متقابل ابعاد مختلف ساختار سازمانی و فساد بر آن توجه دارد که بهبود و اصلاح ساختار سازمانها در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای کنونی ضروری می باشد. تجربیات به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر آن می باشد که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع می باشد. از این رو مبارزه با آن نیز بایستی امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند مدت زیادی می باشد که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف قرار گرفته می باشد که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درمورد فساد دستگاههای دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی برای نفع شخصی دانست. (کیا- 2)

از آنجائیکه فساد اداری می تواند تاثیر زیادی روی حرکت توسعه سازمانها بگذارد و بنا بر اهمیتی که ساختار سازمانی مناسب به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری دارد اما تاکنون به گونه جدی به آن پرداخته نشده می باشد، این مطالعه کوشش دارد تا با برجسته کردن تأثیر ساختار سازمانی مناسب، زمینه سازی برای افزایش شناخت مدیران سازمانها و شرکتها در جهت پیشگیری از بروز پدیده ای نامطلوب به نام فساد اداری به وجود آورد.

در این فصل، جهت آشنایی کلی خواننده، موضوع پژوهش، مسأله اصلی پژوهش، روش پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، جمع آوری داده ها و شمای کلی و طرح پژوهش به گونه کلی و اختصار اظهار می گردد.

1-2- اظهار مساله پژوهش

اغلب كشورها براي مقابله با فساد تدوين استراتژي انجام مي دهند .موضوع فساد براي دولت و نظام جمهوري نيز مانند ساير كشورها از اهميت بالائي برخوردار می باشد. مطالعات نشان مي دهد كه عوامل مؤثري بركاهش فساد اثرگذارند مثل: فرهنگ، تكنولوژي ،‌ساختار سازماني و …

در اين پژوهش به بررسي ارتباط بين ساختار سازماني و فساد اداري پرداخته مي­گردد ودر نهايت بهترين ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري را پيشنهاد داده مي­گردد. مطالعات پیشین بیشتر عوامل بیرونی و فردی و ارتباط آن با فساد را مورد مطالعه قرار داده اند و در زمینه عوامل سازمانی مطالعات کمی صورت گرفته می باشد. مطالعات ما نشان دادند که عوامل فرهنگی و فن آوری اطلاعات از عوامل سازمانی در چند مورد مطالعه صورت گرفته می باشد. این پژوهش وجهی دیگر از عوامل سازمانی تحت عنوان ساختار را مورد مطالعه قرار داده که تحقیقی در این زمینه نظاره نگردید.ساختار سازمانی تصریح می‌كند وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه كسی به چه كسی گزارش بدهد و ساز و كارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی كه بایستی رعایت شوند كدامند. ساختار[1] را به عنوان یكی از اجزاء سازمان كه از عنصر پیچیدگی[2]، رسمیت[3] و تمركز[4] تشكیل شده، تعریف می‌كنیم.«پیچیدگی» حدود تفكیك درون سازمان را نشان می‌دهد. همچنین به میزان تخصص‌گرائی، تقسیم كار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان تصریح کرده و حد و حدودی كه واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراكنده شده‌اند را نیز تصریح می‌كند. البته پیچیدگی یك اصطلاح نسبی می باشد. حدی كه یك سازمان برای جهت‌دهی رفتار كاركنانش، به قوانین و مقررات و رویه‌ها متكی می باشد “رسمیت” نام دارد.تمركز به جایی كه اختیار تصمیم‌گیری در آنجا متمركز می باشد، تصریح دارد. در بعضی سازمان‌ها تصمیم‌گیری به شدت متمركز می باشد. مسائل و مشكلات به بالای هرم سازمانی منتقل شده و مدیران ارشد اجرائی، اقدام مناسب برای حل آنها برمی‌گزینند. طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء بهره گیری از اختيارات دولتي (قدرت عمومي) براي كسب منافع شخصي (خصوصي) می باشد. اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان می باشد و بطور ضمني فرض شده می باشد كه مجموعه­اي از قوانين و ضوابط مدون اداري هست چارچوب فعاليت هاي مجاز اداري را تعيين مي كند. هرگونه رفتار اداري كه مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح باشد فساد اداري تلقي مي‌گردد. فساد در جامعه نسبي می باشد و با نظام ارزشي هر جامعه تعريف مي گردد. در اين تحقيق سعي بر اين می باشد كه به بهترين استراتژي براي طراحي ساختار سازماني مناسب جهت كاهش فساد اداري در سازمانهاي ايران برسيم.

سوال اصلي تحقيق:

ساختار سازماني مناسب كه منجربه كاهش فساد اداري مي شوند كدامند؟

سوالات فرعي:

– به چه ميزان پيچيدگي سازمان با كاهش فساد اداري مرتبط می باشد؟

– به چه ميزان رسميت سازمان با كاهش فساد اداري مرتبط می باشد؟

– به چه ميزان بين تمركز سازمان با كاهش فساد اداري مرتبط می باشد؟

پس از مطالعه و مرور ادبیات و نظرات خبرگان و مدیران شرکت چارچوبی برای شناسایی در فصل سوم طراحی می­گردد که دارای هفت بعد می باشد. پس به مقصود مطالعه هفت پرسش اصلی و سی و نه پرسش فرعی مورد مطالعه قرار می­گیرد.

همچنین در ادامه و پس از ارائه پاسخ برای پرسش­های فوق برای بانك مشخص خواهد ساخت که بانك در کدام ابعاد دارای ضعف بوده و از طرف دیگر با شناسایی نقاط و ابعادی که دارای کمبودها و کاستی های بیشتری می باشد راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن ارائه خواهد گردید.

[1] – Structure

[2] -Complexity

[3] -Formalization

[4] -Centeralization

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 156

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان